ARBETE PÅ VÄG ONLINE

Digital distansutbildning

2 495 SEK/ person

arbete på väg

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

LO, PTK och Svenskt Näringsliv genomför just nu en satsning på arbetsmiljöutbildningar där ni som har kollektivavtal kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar och få upp til 70% av kostnaden betald. Ansökan görs till AFA Försäkring.


Om Arbete på Väg - Webbutbildning (APV)

Arbete på väg följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav och utbildningen som matchar både de gamla och nya kraven. Arbete på Väg är en kravutbildning när man arbetar på väg och där väghållaren följer Trafikverkets krav- och rådsdokument vilket de flesta väghållare gör. Väldigt vanligt att andra beställare också kräver Arbete på Väg- utbildning.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.


Syftet med utbildningen Arbete på Väg

Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Deltagaren ska också kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Personen som deltar på utbildningen ska också kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Utbildningen arbete på väg är lämplig även för andra som behöver ha goda kunskaper om hur vägarbeten ska utföras på ett säkert sätt. Sådana personer kan t.ex. vara BAS P, BAS U eller Skyddsombud. För att de som arbetar på väg ska ha förståelse för arbetsmiljöarbetet kan det vara lämpligt att dessa har någon form av grundläggande arbetsmiljöutbildning som t.ex. en utbildning i SAM. Som arbetsledare så rekommenderar vi en utbildning i BAM - Bättre Arbetsmiljö och en basutbildning, utbildning för Byggarbetsmiljösamordnare.


Utbildningen Arbete på Väg behandlar framförallt följande punkter:

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling APV
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Samt lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Målgrupp

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Säkerställ att ni har rätt kompetens som ställs av beställare och lagstiftning genom att gå eArbete på Väg.


Utbildningens längd

1 dag


Kursintyg

Kursintyget för utbildningen Arbete på Väg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.


Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret.


Pris 2 495 SEK exklusive moms/pers.

apv 1.1

Mer om APV

Jobbar du med vägarbete på allmänna vägar behöver du rätt kunskaper för att kunna arbeta säkert. Trafikverkets kompetenskrav för Arbete på väg gäller för såväl arbetsledare som arbetare och skyddsombud. Vi guidar dig till vad de olika kompetenskraven innebär samt hur du säkerställer att du har rätt utbildning.

Först och främst: vad är Arbete på väg (APV)? För att öka säkerheten och minska olyckor för personer med arbetsplats i trafiken har Trafikverket tagit fram kompetenskrav för Arbete på väg (förkortas APV). Det innebär att du behöver både teoretiska och praktiska kunskaper som matchar det arbete du utför om du arbetar på Trafikverkets vägar. Syftet med kompetenskraven för Arbete på väg är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i trafiken, men även att se till att främja säkerheten för trafikanter. APV gäller även för gatuarbeten samt järnvägen.

 

Vad innebär de olika stegen för Arbete på väg?

Kompetenskraven inom APV består av tre olika steg som i sin tur består av flera nivåer. Enligt Trafikverket är det ett krav att alla som utför arbeten upphandlat av dem uppfyller kompetenskraven för den allmänna grundkompetensen (APV 1.1). Därtill kan du behöva ha en anpassad kompetens, beroende på vilket arbete du utför eller vilken roll du har. Vissa arbetsuppgifter och roller kräver, utöver kompetenskraven, även en godkänd certifiering eller utbildning. Olika certifieringar och utbildningar kan gälla beroende på vilket arbete du utför. Är du osäker på vilken utbildning du behöver? Nedan kan du läsa en beskrivning om varje steg. Notera att informationen är en sammanfattning från Trafikverket.


Arbete på väg – Steg 1: Grundkompetens

Grundkompetensen i APV består av tre olika nivåer av kompetenskrav (1.1, 1.2 och 1.3). Här kan du läsa en sammanfattning om vad de olika kompetenskraven innebär och exempel på vilka arbeten du kan utföra när du genomfört respektive steg. Grundkompetensen bekräftas av din arbetsgivare genom ett kompetensintyg.


1.1 ALLMÄN GRUNDKOMPETENS (APV 1.1)

Alla som utför arbeten upphandlat av Trafikverket ska uppfylla kompetenskraven för den allmänna grundkompetensen.

Efter genomförd utbildning i APV 1.1 kan du utföra arbeten med:

 • Tunneldrivning och brobyggnationer med tillhörande arbete (innan påsläpp av trafik)
 • Service och montage av anläggningsdelar.

1.2 GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ FRAMFÖRA VÄGHÅLLNINGSFORDON (APV 1.2)

Förare av väghållningsfordon behöver, utöver den allmänna grundkompetensen, uppfylla kompetenskraven enligt APV 1.2. Detta steg gäller även transportfordon samt utförare av transporttjänster.

Efter genomförd utbildning kan du bland annat arbeta med att:

 • Ploga, salta och sanda vägar
 • Transportera jordmassor, grus och beläggningsmassa
 • Utföra projekteringsarbeten och använda servicefordon.

1.3 GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ UTFÖRA VÄGARBETE ELLER LIKNANDE ARBETEN (APV 1.3)

Om du utför vägarbete, projekteringsuppdrag eller ledningsarbete på vägbana där fordon passerar behöver du utöver den allmänna grundkompetensen uppfylla kompetenskraven enligt APV 1.3.

Efter genomförd utbildning kan du bland annat arbeta med att:

 • Utföra anläggningsarbeten
 • Utföra projekterings- och servicearbete, montera vägmärken och utföra renhållning.

Arbete på väg – Steg 2: Kompetenskrav APV utförare

Steg 2 i APV består av tre olika nivåer av kompetenskrav (2.1, 2.2 och 2.3). Detta steg innehåller kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Här kan du läsa en sammanfattning om vad de olika kompetenskraven innebär samt om det är certifiering eller utbildning som gäller.


2.1 KOMPETENSKRAV PÅ FÖRARE AV VISSA VÄGHÅLLNINGSFORDON (APV 2.1)

Utför du intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar? Då är det här kompetenskravet du ska uppfylla. Denna nivå gäller även för förare av väghållningsfordon som utför skyddsarbete med TMA-fordon.

Kräver certifiering ✓


2.2 KOMPETENSKRAV PÅ VISSA PERSONER SOM UTFÖR ARBETE MED TRAFIK- OCH SKYDDSANORDNINGAR SAMT TRAFIKDIRIGERING (APV 2.2)

Om du arbetar med det praktiska utförandet av trafik- och skyddsanordningar och trafikdirigering ska dina kompetenser motsvara APV 2.2. Denna nivå gäller även personal som instruerar medarbetare med steg 1-kompetens.

Kräver certifiering ✓ 


2.3 KOMPETENSKRAV MED UTBILDNINGSKRAV FÖR MONTÖR AV LÄNGSGÅENDE SKYDDSANORDNING (APV 2.3)

Kompetenskraven i APV 2.3 gäller för dig som arbetar med montering längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.

Kräver utbildning (teori och praktik) ✓

Arbete på väg – Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda (APV 3.0)

Steg 3 i APV består av en nivå av kompetenskrav (3.0). Detta steg innehåller kompetenskrav med certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster, till exempel platschefer.


3.0 KOMPETENSKRAV APV STYRA OCH LEDA (APV 3.0)

Kompetenskravet är riktat till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Ska du styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar, tillvarata trafikanternas behov under projektering eller utföra leveransuppföljning inom APV-området? Då är APV 3.0 för dig. 

Kräver certifiering ✓


Hur blir jag certifierad inom APV?

För att få en certifiering behöver du skriva ett prov som du personligen bokar hos Trafikverket. Du är inte tillåten att utföra det arbete som provet avser om du inte blir godkänd, då behöver du boka om och genomföra provet på nytt. När du genomfört provet med godkänt resultat kommer det att registreras i ID06 så att det syns på dina ID06-kort.


Hur lång giltighetstid är det på Arbete på väg?

Din certifiering är personlig och är fortsatt giltig även om du skulle byta arbetsgivare. Så, hur länge gäller arbete på väg egentligen? När du genomför en certifiering eller utbildning i Arbete på väg är den giltig i fyra år från det att du blivit godkänd.


Arbete på väg – uppdatering

Från 1 januari 2019 började nya kompetenskrav för Arbete på väg att gälla. Uppdateringen av Arbete på väg innebar att Arbete på väg nivå 1, 2 och 3 ersattes med Arbete på väg steg 1 och 2, som båda är indelade i tre olika inriktningar, samt steg 3 med en inriktning. Stegen och inriktningarna i den här guiden utgår från de senaste kompetenskraven.


Du kan behöva komplettera APV med andra arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar:


Många arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar går också att läsa som onlineutbildning och kan då vara streamade med video och texter.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna